Feb 21, 2011

רגע לפני....

רגע לפני פתיחת התערוכה בגלריה קיבוץ גן-שמואל


פינישים אחרונים
רגע של טישטוש לפני העברת העבודות לגלריה
מעביריםדורית טלמון האוצרת מארגנת את התערוכה


רגע לפני התלייה
 זהו מחרתיים הפתיחה
נפגש

1 comment:


you might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...